Zdravé sebevědomí

nemá nic společného s nafoukaností. Zdravé sebevědomí znamená, že používáme vědomě (správně) sami sebe, že ovládáme svůj vnitřní vrozený Zdroj energie. Tato síla působí neustále, nelze vypnout (myslíme si něco neustále). Většinou síla působí proti nám, aniž si to uvědomujeme. Zdravé sebevědomí tedy znamená, že začneme tuto vrozenou sílu používat "sebe-vědomě" pro své blaho.


Podle psychologů většina problémů pramení z nízkého sebevědomí. Louise Hay (autorka bestselleru Miluj svůj život) si ověřila v praxi, že začátek cesty k radostnému, tedy i úspěšnému životu vždy začíná stejně: Přestat se kritizovat, přijmout se bez výhrad, pěstovat svoje silné stránky, a pěstovat vděčnost.


V její knížce "Síla ženy" (pragma.cz) se na str. 32 doslova píše: "Jakmile se naučíme mít rádi sebe a jakmile změníme způsob myšlení a uvěříme ve svoji hodnotu, život nás začne odměňovat nevyčerpatelným dobrem.... Všimněte si, jak se vše najednou promění. A když právě před vámi naskočí zelená, uvolní se místo k parkování, někdo vám přinese přesně to, co potřebujete, nebo uslyšíte něco, co vám právě v ten moment velmi pomůže, řekněte vždy DĚKUJI. Vesmír miluje toho, kdo je vděčný..."


Sama se touto filozofií přes dvacet let řídím, stále svůj přístup vylepšuji, a s radostí mohu potvrdit, že vše skutečně takto jednoduše funguje. Naše podvědomí - můžete si představit kouzelného džina - reaguje na naše přání a na naše otázky ....


Doporučuji návštěvu praktického kurzu "Návyky skutečných osobností" - viz záložka "Praktické urzy"


Doporučená literatura: Ob Mandino: "Největší obchodní na světě" (pragma.cz). Knížka není o tom, jak prodávat, ale jak si zvednout sebevědomí tak, abychom byli schopni uspět. První část knížky shrnuje desatero pro úspěch do 10 svitků, a v druhé polovině, jakémsi pokračování, jsou principy uvedeny jako "Přísahy úspěchu". Nebavilo mne číst dlouhé texty, které se většinou duplikovaly, a tak jsem si podle této milé knížky vypracovala své Desatero, o které se ráda podělím. Stačí si vytisknout, denně číst, a k tomu si přečíst i doporučenou knížku.


DESATERO PODLE NEJVĚTŠÍHO OBCHODNÍKA

1. Zásada: Každý den se rozhoduji pro úspěch

 • Každý den se věnuji svému novému návyku - návyku být úspěšný. Vím, že mám moc změnit svým přístupem každý svůj den, který mi byl darován. Těch pár chvil, které tímto novým zvykem strávím, je velmi nízkou cenou za štěstí a úspěch, které získám. Každý den se ode dneška rozhoduji pro úspěch. Už nebudu podléhat svým obavám ani naslouchat svým vlastním výmluvám. Nic není tak jednoduché jako obelhávat sám sebe.

 • Už nikdy se nebudu litovat ani znevažovat. Mám na výběr ze dvou možností: Buď nářky nebo zázraky. Já volím zázraky.

 • Vím, že rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi je v jejich zvycích. A já jsem zrozen pro úspěch.

2. Zásada: Každý den přivítám s láskou v srdci a úsměvem na rtech

 • Láska je síla, která není vidět, ale je mocná. Je to ta největší zbraň a zároveň i největší ochrana.

 • Od nynějška budu na každého hledět s láskou. Než začnu s někým mluvit, vždy si nejprve v duchu řeknu: ´Vážím si tě´.

 • Na každém člověku se vždy najde něco pro chválu. Nikdy nebudu hledat záminky pro pomluvy.

 • Ode dneška budu mít rád všechny lidi. A ze všeho nejvíc budu mít rád sám sebe. Chápu sílu slov, že ten, kdo nemá rád sám sebe,
  nemůže mít rád ani ostatní.

 • Každý den si budu připomínat sílu úsměvu. Budu se usmívat a zlepší se mi trávení. Budu se smát nahlas a prodloužím si život.
  Každou chmuru rozptýlím úsměvem.

 • Každý den přivítám s láskou v srdci a s úsměvem na rtech a úspěch se dostaví.

3. Zásada: Každý den budu zvyšovat svoji cenu

 • Ve světě platí jen jedna cenovka - ta, kterou se označíme my sami. Proto je důležité být si vědom své ceny a každý den ji zvyšovat.

 • Moje cena roste každý den, a to mi umožňuje dělat práci, kterou mám rád, a za kterou dostávám velmi dobře zaplaceno. Když
  dělám práci, kterou mám rád, peníze ke mně přicházejí samy. Mám je rád a nechávám je volně proudit, protože vím, že peníze jsou formou energie.

 • Každý den budu koupat ve zlaté záři nadšení, protože můj život má smysl. A nadšení je největším bohatstvím ve světě úspěchu
  - má větší moc než peníze a sláva.

 • Mé možnosti a schopnosti jsou bez hranic. Není důležité překonávat činy ostatních lidí, všechno spočívá v překonání činů vlastních. Dnes překonám všechny své včerejší činy.

 • Své úspěchy však nikde rozhlašovat nebudu, svět se sám postará o pochvalu. Kéž jsem tak moudrý a přijímám pochvalu s pokoru.

4. Zásada: Každý den budu pánem svých citů

 • Nebudu-li mít totiž správnou náladu, bude den neúspěšný. Ovládnu své nálady, protože tak budu řídit svůj osud.

 • Pocítím-li tíseň - zazpívám si, pocítím-li smutek - zasměji se. Pocítím-li strach - vrhnu se vpřed. Budu-li se cítit méněcenný - obléknu si nové šaty, budu-li se cítit nejistý - zvýším svůj hlas a narovnám se v ramenech.

 • Budu-li si připadat chudý - vzpomenu si na bohatství, které mne čeká, a budu-li se cítit bezvýznamný, vzpomenu si na své cíle.

 • Musím však zůstat ostražitý: Když si začnu příliš věřit - připomenu si své nezdary, když se budu cítit všemocný - zkusím, zda dokáži zastavit vítr, a když se mi mé schopnosti budou zdát nepřekonatelné, zadívám se na hvězdy.

 • Dnes ovládám své nálady a tak řídím svůj osud.

5. Zásada: Každý den se zaměřím na svůj cíl

 • Vím, jak nesmírnou moc má nad životem ten, kdo má jasné cíle. A já vím, kam jdu.

 • Vím, že ten, kdo váhá, kterou ze dvou věcí má vykonat, nevykoná ani jednu.

 • Úspěch nevěří rozptýleným silám. Vím, že pokud budu neustále měnit směr své pozornosti, nic velkého neuskutečním. A proto se
  soustředím vždy na jednu věc po druhé.

 • I ta nejslabší bytost může dosáhnout dobrých výsledků, soustředí-li své síly na jediný předmět zájmu. Kdo rozmělňuje své úsilí, nemůže doufat v úspěch.

 • Vím, kde jsem teď, a vím i to, kam chci, aby mne mé cíle dovedly. Na každý z nich postupně zaměřím svoji pozornost.

 • Jasný cíl nejlépe programuje moje podvědomí. Proto si budu každý den své cíle ujasňovat a promítat si je na obrazovku svého
  podvědomí.

6. Zásada: Každý den postoupím o krok vpřed

 • Odměna leží vždy na konci cesty a já nevím, kolik kroků musím udělat, abych dosáhl cíle. Nezdar mne může potkat třebas na
  tisícím kroku, ale úspěch se skrývá za dalším zákrutem cesty. Nikdy se nedozvím, jak blízko leží, dokud nezabočím za roh.

 • Vždy učiním další krok. Jít krok za krokem není nic těžkého. Budu jako dešťová kapka, která odplaví horu.

 • Nikdy nepomyslím na porážku. Ze svého slovníku vymýtím slova jako nemohu, nejde to, nemám, ale, kdybych...protože to jsou slova zkrachovanců.

 • Zapamatuji si zákon  pravděpodobnosti a využiji jej ke svému prospěchu. Každé NE, které uslyším, mne přiblíží ke slůvku ANO.

 • Každá smůla, která mne potká, v sobě nese zrno zítřejšího štěstí. Budu zkoušet znovu a znovu. Dokud dýchám, vytrvám.

 • Vytrvám-li dostatečně dlouho, zvítězím. Já vytrvám! Já zvítězím!

7. Zásada: Každý den budu bdělý k příležitostem a budu jednat

 • Vím, že žádná příležitost neklepe u žádných dveří sama od sebe. Ozve se tehdy, když zaklepu já. Budu klepat často a hlasitě.

 • Už nikdy nebudu čekat a doufat, že se příležitost chopí mne. Každý den budu naslouchat svým srdcem, a pokud se setkám
  s příležitostí, budu se jí věnovat.

 • Každý den se budu cvičit v umění trpělivosti, neboť příroda nekoná nic ve spěchu. Jakmile nadejde správný čas, příležitost se
  objeví. Potom budu jednat. Klidně a radostně. Nepřipustím obavy ani strach, protože strach ochromuje. Díky správně nastavené mysli vyjdu vstříc každé výzvě, které se ztroskotanec vyhne.

 • Budu konat hned, protože každá příležitost je časově ohraničená. Po čase jí spatří každý.Tato slova si budu připomínat, kdykoli budu mít chuť všeho nechat a pokračovat zítra.

 • Každé ráno se vydám novému dni s úsměvem, protože příležitost je jako láska - chmury a zoufání ji nepřivábí.

8. Zásada: Každý den prožiji tak, jako by to byl můj den poslední

 • Proč bych měl NYNÍ ztrácet kvůli možná? Proč bych se měl starat o věci, které možná nepotkám? Měl bych se trýznit kvůli
  těžkostem, které třeba nikdy nenastanou? Ne! Zítřek leží pohřben vedle včerejška a já už na něj myslet nebudu.

 • Přítomnost je vše, co mám. Proto každý den děkuji za tento vzácný dar. S vděčností přijímám každý nový den.

 • Každou hodinu dnešního dne budu opatrovat, protože se nikdy nemůže vrátit. Otálení zničím činem, pochybnosti pohřbím pod
  vírou, strach rozptýlím odvahou.

 • Vím, že NYNÍ je správný čas. Vím, že úspěch nepočká, proto je nutné jednat hned. 

 • Žádný den nepromarním. Každý den přivítám s jasným plánem.

 • Dnešek prožiji tak, jako by to byl můj poslední den. A nebude-li, padnu s díky na kolena.

9. Zásada: Každý večer podrobím činy končícího dne zkoumání

 • Do této doby jsem si nikdy neudělal čas, abych večer sečetl dobré i zlé, jež jsem během dne způsobil. S každým dnem jsem hned
  na sklonku skoncoval.

 • Všechny chyby, selhání a nehody, které zatemňovaly mé hodiny, jsem rychle odbyl výmluvami, že zítra bude lépe. Chyba!
  Konečně se mi vyjasnil zrak. 

 • Proto každý den podrobím účtování. Zkoumání a hodnocení vede k pokroku. Každý by měl být dnes moudřejší než včera.

 • Budu posuzovat své skutky a budu sám sebe hodnotit, jak by to udělal můj nejhorší nepřítel. A stanu se tak svým nejlepším přítelem.

 • Každý večer se zeptám sám sebe: 1. Z čeho jsem měl dnes radost? 2. Jaký dobrý skutek jsem dnes vykonal? 3. Co jsem se dnes
  naučil?

 • Dnešek se stane mým rádcem pro zítřek.

10. Zásada: Každý den s pokorou v srdci pronáším svoji modlitbu jako poděkování za vše, čeho se mi již dostává a čeho se mi dostane.

 • Skrze modlitbu je člověk v dotyku se svým Stvořitelem, tedy se svým moudřejším Já. Vím, že je třeba pronášet ji srdcem,
  není třeba říkat ji nahlas.

 • Poděkování je tou nejsilnější modlitbou vůbec, a proto moje modlitba začíná slovy DĚKUJI.

 • Děkuji ti, vzácný příteli, že mne každý den vedeš za mými sny.  Děkuji ti, že když přijde nezdar, zachováš moji víru, a když přijde úspěch, zachováš mou pokoru. Děkuji za každou příležitost, jak vnést někomu do jeho života radost a přitom se sám dostat o krůček dál.  ..... Doplňte si sami, např. Děkuji ti, že mám kde bydlet, a že mám každý den co za co jíst ...

 • Můj vzácný příteli, děkuji ti za tento krásný den.