ČAS JE ŽIVOT


Myšlením k bohatství (Think and Grow Rich)

Myšlením k bohatství (Think and Grow Rich)

autor: Napoleon Hill (pragma.cz)

 * Jedna ze zásadních knih pro oblast úspěchu

Myšlenky mají váhu, vysílají elektromagnetické vlněnění. Jak myslíme, takoví jsme - Jak se naučíme myslet, takoví budeme.

UNIVERZÁLNÍ KLÍČ k bohatství není vidět, ale má velkou moc! Jeho pomocí můžete ve
vlastní mysli
vzbudit palčivou touhu po konkrétní formě bohatství.

Za  použití klíče se neplatí, ale musíte zaplatit velmi vysokou cenu, pokud ho nepoužijete. Tou cenou je neúspěch. Jestliže však klíče použijete, čeká vás velká odměna. Je to zadostiučinění, kterého se dočkají všichni, kteří zvítězí sami nad sebou a donutí život dát jim všechno, co od něj žádají.

1.    krok  k bohatství: TOUHA

Z přání se bohatství nedostaví - je třeba k přání přidat touhu ... posedlost ... plán + vytrvalost "krok za krokem"

a)    přesná částka, po níž prahnu:
.....................................................................

b)    co poskytnu já (něco za něco)

c)    datum, do kdy získám:
..............................................................................

d)    plán, jak uskutečnit = kroky

e)    napsat

f)     toto prohlášení číst denně 2x - představovat si splnění - nabýt přesvědčení, že už mi ty peníze patří - poděkovat předem

Jak získat vytrvalost?

1] Jasně formulovaný cíl, po kterém dostatečně toužím a očekávám jeho naplnění

2] Konkrétní postup = plán, napsat alespoň první kroky + systematicky plnit = ohromná síla

    "Když místo chudoby přijde bohatství, stane se tak obvykle díky dobře promyšleným a pečlivě provedeným

     plánům. Chudoba žádný plán nevyžaduje. Nepotřebuje, aby jí někdo pomáhal, neboť je troufalá  a elístostná.

     Bohatství je plaché a bojácné. Je třeba ho "přilákat".

3] Uzavřít mysl všem negativním a odrazujícím vlivům včetně poznámek příbuzných, přátel a známých

4] Přátelit se s lidmi, kteří vás dokáží povzbudit, abyste neustoupili od svých záměrů. Je nezbytné utvořit si

     skupinu lidí, kteří jdou za stejným cílem

Tyto 4 zásady se musí stát každodenním zvykem.

 2.    krok : VÍRA

Cesta od představy k přesvědčení. Víra = stav mysli, který může být vyvolán z podvědomí pomocí autosugesce

Víra má sídlo v podvědomí, to pak převede na příslušnou frekvenci, vyšle do vesmíru ... zpět v podobě "náhod", nápadů, inspirací...

Myšlenky působí jako MAGNET: stejné přitahuje stejné.

Jak dostat myšlenky do hlavy?

Opakování  myšlenky - zapsat a naučit se nazpaměť. Při odříkávání nahlas zvykové kmity do podvědomí

POZOR: Zákon autosugesce vás buď pozvedne nebo strhne.

3.    krok : AUTOSUGESCE

Ovlivňování podvědomí za účelem komunikace s univerzální inteligencí (vyšším já)

Lidé dostali do Přírody 5 smyslů, pomocí kterých mohou své podvědomí ovlivňovat - bohužel neumí používat (jako plevel v zahradě ...).

Stimulace podvědomí:

a)    klidné místo, nejlépe v posteli + představivost

b)    každé ráno a večer tak dlouho, dokud nebude vidět

c)    písemné prohlášení na očích - naučit se nazpaměť

4.    ODBORNÉ ZNALOSTI

Vědomosti musíme převádět do praxe, jinak jsou bezcenné

Kde získat?

a)    vlastní zkušenosti

b)    zkušenosti ostatních

c)    univerzity

d)    knihovny

e)    kurzy (večerní, dálkové ...)

Pozor: bezplatné služby neimponují.

5.    OBRAZOTVORNOST = dílna mysli

a)    Syntetická obrazotvornost - staré poznatky, nové kombinace, vzdělávání setříďuje ....

b)    Tvořivá obrazotvornost - spojení mysli s Nekonečnou inteligencí = vnuknutí, inspirace, nápady - nové myšlenky

6.    ORGANIZOVANÉ PLÁNOVÁNÍ

= plánování ve skupině (mozkový trust) - znásobování sil

Pokud plnění plánu selže, vytvořit nový postup... opakovat tak dlouho, dokud se nepovede:

"Ten, kdo se vzdává, nikdy nevítězí. Vítězové se nevzdávají" Podle mne neujdůležitější afirmace!

7.    ROZHODNOST

(nerozhodnost patří mezi tři největší nepřátelé - vedle strachu a pochybností)

Všichni milionáři činí rychlá rozhodnutí, jen zřídka mění.

Spoléhat na vlastní úsudek (pocity) + jazyk za zuby: "Neříkej světu, co chceš udělat, udělej to.!

8.    VYTRVALOST =schopnost nejen setrvat, ale hlavně překonávat překážky

K úspěchu nezbytná (vyvolává ji silná vůle a touha). Nedostatek vytrvalosti patří nejčastější příčiny neúspěchu!

Je třeba mít zajímavý cíl: pak se dostaví požadovaná touha, koncentrace a vytrvalost...

Každý den trochu dokáže zázraky.

9.    MOZKOVÝ TRUST = "Více hlav, více moudrostí"

Synergie - násobení sil, ne sčítání. Podmínka: stejný cíl, harmonie

10. Tajemství sexuální transmutace = přeměna nebo převod jedné energie v druhou

Velmi silná síla, lze využít... Proto většina mužů dosahuje bohatství až po 40 letech života . To už bývají schopni svoji sexualitu ovládat. Všichni velcí lidé se vyznačují silným libidem - je zdrojem osobního magnetismu. Ten poznáme podle: stisku ruky, tónu hlasu, držení těla a vystupování, vyzařování myšlenek /ovlivňování), péče o zevnějšek  (obvykle elegantní oblek ...)

11. PODVĚDOMÍ = spojovací článek mezi lidskou myslí a Nekonečnou inteligencí

Pracuje ve dne, v noci, slouží mj. jako jakási kartotéka informací - databáze s napojením na "boží internet"

Nezbytnost pro "ukládání dat" - vytrvalé opakování - každý den!

Každý den hlídat své myšlenky ... řízené myšlení, jinak v mysli samý "plevel"

Při zasouvání správných myšlenek podvědomí přihlíží i k pocitům! Proto je důležité stát se pánem svých citů a tak i pánem svého osudu... Záporné impulsy se převádějí do podvědomí samovolně, kladné
je třeba vkládat opakovanou autosugescí. Jiná cesta není!

7 hlavních kladných emocí: touha, víra, láska, sex, nadšení, romantika, naděje (já přidávám : vděk)

7 hlavních záporných emocí: strach, žárlivost, nenávist, pomstychtivost, chamtivost, pověrčivost, hněv

Účinná metoda pro komunikaci: modlitba /prohlášení

Modlitba - vroucí přání k někomu - vidím síly vně sebe, nejsilnější je děkování

Prohlášení - modlitba k sobě - vím, že zdrojem jsem já sám

Co je Bůh? Život a my jsme jeho součástí. Co je život? Energie a my měníme formu této energie...

12. MOZEK = vysílací i přijímací stanice myšlenek

Vysílač - autosugesce

Přijímač - tvořivá obrazotvornost

Ovládání této "mentální rozhlasové stanice" je poměrně jednoduché - stačí zapamatovat si tři principy: podvědomí, autosugesce a tvořivá obrazotvornost. Celý proces začíná touhou! Jakýsi spínač.

Levá polovina mozku - "mikroskop"- analýza

Pravá polovina - "dalekohled"

13. ŠESTÝ SMYSL - INTUICE

Faktem je, že se lidským bytostem dostává poznání i z jiných zdrojů než smyslových. V podstatě jsou to naše pocity, kterým k nnám mluví naše "intuice". Buď jí nasloucháme nebo ne.


Největší nepřátelé úspěchu:

STRACH - největší nepřítel úspěchu působí v doprovodu nerozhodnosti a pochybností. STRACH  není ničím
jiným než stavem mysli. Příroda však člověka obdařila absolutní kontrolou nad jedinou věcí - a tím je způsob
myšlení. Všechno, co člověk vytváří, má svůj počátek v podobě myšlenky.

6 nejčastějších "strachů":

1.    strach z chudoby - nejhorší, nejčastější. Mezi chudobou a bohatstvím není kompromis. Cesty k chudobě a bohatství vedou opačným směrem. Tento strach naprosto paralyzuje schopnost myslet, ničí schopnost imaginace, ubíjí sebevědomí ... lék: vyhledávat společnost těch, kteří žádají bohatství a tím ho
získávají.

2.    strach z kritiky - lék: věřit sám sobě, pracovat na rozšiřování sebedůvěry ...

3.    strach o zdraví - lék: nebavit se o nemocech, nečíst nic o nemocech , představovat si pouze zdraví - většina nemocí vzniká chybným myšlením....

4.    strach ze ztráty - naučit se postoj nelpění

5.    strach ze stáří - stáří relativní, faktem je, že lidé jsou duševně a duchovně nejproduktivnější mezi 40-60 lety

6.    strach ze smrti - pochopit zákony přírody ...

Strach vyvolává pocit úzkosti a obav. Úzkost pracuje pomalu, ale vytrvale. Je zákeřná a rafinovaná. Je formou strachu způsobeného nerozhodností.


Výmluvy

Pozor na velmi vžitý zvyk : vymýšlení výmluv! Výmluvy mohou být pro úspěch osudné. Které
"KDYBYCH" používáte i vy?

KDYBYCH neměl ženu a děti ...měl dost "protekce" ..... měl peníze ... měl dobré vzdělání ... dostal práci...  
měl pevné zdraví .... tak měl čas... doba nebyla tak zlá... mohl prožít svůj život znova... neměl takovou smůlu...   
se narodil bohatý... byl dostal příležitost... jen byl mladší... tak potkal ty "správné" lidi... jen byl volný...se nemusela starat o domácnost a děti...nebyl tak tlustý... kdyby mě má rodina chápala... kdyby mi tak někdo pomohl...kdyby mě tak šéf po zásluze ocenil.....kdyby se vědělo o mých vlohách...kdybych se tak mohl dostat z dluhů...kdybych tak měl "kliku"...kdyby mě nepotkal nezmar...kdybych se tak na tu práci hodil.... kdybych neměl tolik starostí...kdyby lidi nebili tak pitomí.....kdyby mě tak všichni neomezovali...kdybych žil v jiném prostředí... a to nejpodstatnější KDYBYCH: Kdybych měl odvahu vidět se takový, jaký skutečně jsem, přišel bych na to, co se mnou není v pořádku a napravil bych to!